Els Opsomer - Over Zendamateurisme
this text is part of the project Zendamateurs/Institut für mediale Krankheiten
Communicatie heeft een louter ulitair karakter. Door het al dan niet functioneren ervan, wordt ons maatschappelijk bestel gevormd. Communicatie evolueert in die mate dat ieder persoonlijk contact overbodig wordt, maar men toch altijd en overal te bereiken moet zijn. Tijd en afstand worden overbrugd. Ieder bericht moet onmiddellijk ter plaatse zijn.

Hoewel de huidige communicatietechnieken die van het zendamateurisme overstijgen, blijft het succes daarvan bestaan. Het blijven de passie van de technicus-knutselaar en de nostalgie die een standvastige interesse garanderen. Het laat hem toe aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen en in een ander universum te functioneren. Weliswaar een universum dat gestalte krijgt door de vele formaliteiten die het zendgebeuren in stand houdt.

Het eigenlijke doel bestaat erin het bericht (QSO) zo zuiver en perfect mogelijk te zenden en te ontvangen. De vereiste kennis hiervoor is primordiaal en vergt van de zendamateur een constante check-up en zo nodig, verbetering van zijn installatie - en dit uitsluitend om de technische kwaliteit van de signalen tot de vereiste graad van perfectie te brengen.

Voor men zich in het domein van de zendamateur mag begeven, moet men deelnemen aan een nationaal examen voor telecommunicatie om de nodige vergunningen en persoonlijke roeptekens toegekend te krijgen. Daarna wordt men ingewijd in de strenge reglementering en gedragscodes van de zendamateur. Een lidmaatschap bij een regionale club vergemakkelijkt wel de integratie in deze wereld.

Iedere verbinding waar ook ter wereld, wordt steeds gevolgd door een schriftelijke bevestiging (QSL-kaarten). De amateur zelf noteert nauwkeurig ieder verbinding (QSO) in zijn logboek. Deze rapporten bezorgen hem de nodige awards, alsook het respect van de overige clubleden. De bewondering is algemeen als een nieuw station wordt bereikt in weer een nieuwe uithoek van de wereld. Vooral als dit geschiedt met zelf omgebouwde zenders en het rapport van de QSO gunstige RST-codes vermeldt. RST-codes gevende technische kwaliteit weer van de verbinding.

Het gesprek van de zendamateur heeft uitsluitend een technisch-informatieve waarde. Het verloopt telkens volgens eenzelfde stramien: oproep - roepteken - beroep - naam - weerbericht - rapport van ontvangst - informatie betreffende de zendapparatuur - einde gesprek. De formaliteit krijgt een inhoudswaarde niet het gesprek zelf. Het is geüniformiseerd door allerlei codes en krijgt een meerwaarde door het feit dat het afkomstig is van een gesofisticeerd apparaat en wordt opgevangen door een gesofisticeerd apparaat. Het waarheidsgehalte is groter dan bij een gewoon gesprek.

La communication a un caractère purement utilitaire. Notre raison sociale est formée à travers le fonctionnement ou non de cette communication. Elle évolue même dans ce sens à rendre superflu tout contact personnel tout en restant accessible partout et à tous moments. Elle fait passerelle entre le temps et la distance. Chaque message doit être à destination immédiatement.

Bienque les techniques de communication actuelles dépassent celles de l'émission- amateur, son succès demeure. C'est la passion du technicien-bricoleur et sa nostalgie qui garantissent un intérêt permanent. Elle leur permet d'échapper à la réalité de chaque jour et d'évoluer dans un univers tout différent. Cet univers prend forme bien sûr, à force de formalités que l'émission-amateur maintient rigoureusement.

Le but fondamental consiste à émettre et à recevoir le message (QSO) le plus net et le plus parfait possible. Les notions techniques de base sont primordiales et contraint l'amateur-émetteur à un check-up permanent et, s'il le faut, à une mise-au-point de son installation, uniquement pour perfectionner la qualité technique des signaux. Avant de pouvoir s'introduire dans le monde de l'amateur-émetteur, il faut se soumettre à un examen national de télécommunication afin d'obtenir les licences nécessaires et le code d'appel personnel. Par la suite, on est initié dans la réglementation rigoureuse et l'éthique de l'amateur-émetteur. Une affiliation auprès d'un club régional facilite l'intégration dans cet univers.

Chaque contact établi à travers le monde sera suivi d'une confirmation écrite (cartes QSL). C'est l'amateur en personne qui note tout contact (QSO) avec précision dans un livre de bord. Ces annotations lui apportent les awards nécessaires ainsi que l'estime de ses co-membres. L'admiration est générale lorsqu'une nouvelle station a été atteinte dans un autre coin du monde. Surtout si cela se réalise avec des émetteurs d'auto-construction et que le rapport du QSO mentionne des codes favorables. Ces derniers précisent la qualité technique du contact.

La conversation de l'amateur-émetteur est uniquement d'une valeur informative technique. Elle suit toujours le même rituel: appel - code - profession - nom - situation météo - accusé de réception - information à propos du matériel utilisé - fin de message. C'est la formalité qui acquiert une valeur d'information et non pas le langage. Uniformisé par des codes de tout genre, elle obtient une plus-value par le fait qu'elle démarre d'un appareil sophistiqué et qu'elle est reçue par un appareil sophistiqué. Sa véracité est plus grande que celle d'une conversation normale.

this document has been last worked on on Wednesday, 11-Nov-1998 00:00:00 CET
[Moving Art Studio] |  [Els Opsomer] |  ["Radio Amateurs"] |  ["Messages to my friends"]